Idioma:

Avís legal

B01 arquitectes Amadó-Domènech, S.C.P. (d'ara endavant B01 arquitectes), és societat mercantil constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya D. Enrique Hernández Gajate, amb data 2 de juny de dos mil vuit, amb el seu nombre de protocol 1.431; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 40.725, Foli 87, Full B 372839, Inscripció 1ª. Domiciliada a Barcelona, carrer Balmes nº 330, pis 4º porta 2ª i amb CIF J-61934394.

Escriptura d'elevació a públic d'acords, aclariment i modificació de la redacció d'altres acords, atorgada davant el Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya D. Enrique Hernández Gajate, amb data 31 de juliol de dos mil vuit, amb el seu nombre de protocol 2.074; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 40.725, Foli 87, Full B 372839, Inscripció 1ª. 

Propietat intel·lectual i continguts

Els continguts d'aquesta web, incloent, entre uns altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.b01arquitectes.com són propietat de B01 arquitectes, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.
Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de B01 arquitectes, excepte quan s'indiqui el contrari.
Aquesta web pot contenir enllaços a pàgines externes sobre les quals B01 arquitectes no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs web.

Protecció de dades

En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica Vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d'accés, el hipervincle que li ha reexpedit a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (d'ara endavant, APD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si només, ni té intenció de fer-ho tret que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzats únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquesta web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l'obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

En cas que Vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i inclosos en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l'AEPD i sobre ell s'apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats. Se li informa, així mateix, que les dades facilitades a un advocat en l'exercici de les seves funcions es troben protegits pel secret professional.

Té Vostè dret a accedir-hi a aquest fitxer per consultar les seves dades, rectificar-los o cancel·lar-los, així com a oposar-se a tot tractament respecte dels mateixos, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi en Titular una sol·licitud signada a l'adreça indicada en la secció Contacto d'aquesta web, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. o document equivalent. En el lloc web de la APD té a la seva disposició models de formularis i més informació sobre aquest tema.

Limitacions i exclusions de responsabilitat

Els continguts d’aquesta web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, per la qual cosa B01 arquitectes s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits.
Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació de B01 arquitectes amb els responsables d'aquestes pàgines web, per la qual cosa rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-ne per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. B01 arquitectes només podrà ser responsable per aquests continguts conforme a l’establer en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu del seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l'enllaç als mateixos.

B01 arquitectes no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que es derivin de causes que escapin al seu control, per la qual cosa s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

B01 arquitectes no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-ne al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica nociva en l'ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l'ús d'aplicacions informàtiques les versions de les quals no estiguin actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

Modificacions i Actualitzacions

B01 arquitectes es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.